Obchodní podmínky

POTS s.r.o.,
Baarova 49/3
460 01 Liberec 1
IČO: 05627788
DIČ: CZ05627788

č.ú.: 222024243/0600 (Moneta Money Bank, a.s.) 

1 - Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti POTS s.r.o., Baarova 49/3 460 01 Liberec 1 IČO: 05627788 DIČ: CZ05627788, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38637 (dále jen "výrobce") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") uzavírané mezi výrobcem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "objednatel") prostřednictvím internetového obchodu výrobce, na základě které se výrobce zavazuje podle požadavků objednatele vyrobit a objednateli dodat výrobek – sklolaminátový květináč (dále též jen „výrobek“). Internetový obchod je výrobcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.pots.cz/eshop (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.4. Znění obchodních podmínek může výrobce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti výrobce a objednatele se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změněné obchodní podmínky oznámí výrobce objednateli způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě je zveřejnění ve svých provozovnách.

1.5. Tyto obchodní podmínky se použijí na úpravu práv a povinností výrobce a objednatele z uzavřené smlouvy i při vzniku příslušné smlouvy, tedy na návrh příslušné smlouvy a přijetí tohoto návrhu. Je-li v některých ustanoveních těchto obchodních podmínek pro objednatele používáno označení spotřebitel, pak se taková ustanovení těchto podmínek použijí výhradně na smlouvy, které výrobce uzavírá s objednatelem v postavení spotřebitele a na závazky z nich vzniklé. Je-li v některých ustanoveních těchto obchodních podmínek pro objednatele používáno označení podnikatel, pak se taková ustanovení těchto podmínek použijí výhradně na smlouvy, které výrobce uzavírá s objednatelem v postavení podnikatele a na závazky z nich vzniklé.

2 – Osoba objednatele 

2.1. Objednatelem se dle těchto podmínek rozumí:

2.1.1. spotřebitel, tedy každá fyzická osoba, která uzavírá s výrobcem smlouvu mimo rámec výkonu své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání,

2.1.2.  podnikatel, tedy každá osoba, ať fyzická nebo právnická nebo jiné společenství nadané právní subjektivitou, která uzavírá s výrobcem smlouvu v rámci výkonu své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání.

2.2. Podnikatel je povinen výrobci prokázat, že je podnikatelem, např. uvedením identifikačního čísla či zasláním příslušného dokumentu v objednávce.

3 - Uzavření smlouvy 

3.1. Veškerá prezentace výrobků umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a výrobce není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto výrobku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o výrobcích, a to včetně uvedení cen jednotlivého výrobku, ceny výrobků zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost výrobce uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobek, a o způsobu a času dodání výrobek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobek uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je výrobek doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy výrobce nabízí dopravu výrobek zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu výrobku na straně objednatele zaplacení minimální celkové ceny dopravovaného výrobku ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu, jinak právo objednatele na dopravu výrobku zdarma zaniká a objednatel je povinen dopravu výrobku uhradit. 

3.4. Pro objednání výrobku vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1. objednávaném výrobku (objednávaný výrobek „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. způsobu úhrady ceny výrobku, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného výrobku a 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním výrobku (dále společně jen jako „objednávka“) 

3.5. Před zasláním objednávky výrobci je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel výrobci kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Výrobce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí z elektronické adresy, info@pots.cz (dále též jen „elektronická adresa objednatele“). Odesláním objednávky vyjadřuje objednatel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3.6. Výrobce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (vyšší množství výrobek, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smlouva je mezi výrobcem a objednatelem uzavřena okamžikem odeslání přijetí objednávky (akceptací) ze strany výrobce na adresu elektronické pošty objednatele, kterou uvedl v objednávce. Pokud by k tomuto předchozímu přijetí objednávky ze strany výrobce nedošlo, považuje se smlouva za uzavřenou okamžikem převzetí výrobku ze strany objednatele.

3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám. 

3.9. Výrobce není povinen objednávku objednatele přijmout a uzavřít smlouvu. Nepřijatá objednávka není pro výrobce závazná. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že přijetím objednávky je provedení úkonu podle odstavce 3.7. obchodních podmínek, a nikoliv potvrzení obdržení objednávky podle odst. 3.5. obchodních podmínek.

3.10. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.11. Dokumenty představující uzavřenou smlouvu výrobce zašle objednateli v elektronické podobě na e mail, který objednatel uvede v objednávce, spotřebiteli včetně znění obchodních podmínek.

3.12. Dokumenty představující uzavřenou smlouvu výrobce zašle objednateli v listinné podobě na základě předchozí žádosti objednatele poštou, spotřebiteli včetně znění obchodních podmínek.

3.13. Dokumenty představující uzavřenou smlouvu výrobce archivuje v elektronické podobě.

4 - Cena výrobek a platební podmínky 

4.1. Cenu výrobku a případné náklady spojené s dodáním výrobku dle smlouvy může objednatel uhradit výrobci následujícími způsoby: 

4.1.1.bezhotovostně před dodáním výrobku převodem na účet výrobce č. 222024243/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank, a.s. (dále jen „účet výrobce“)

4.1.2. platební kartou při objednání výrobku,

4.1.3. v případě podnikatele a po vzájemné dohodě (odsouhlasení výrobcem) bezhotovostně po dodání výrobku převodem na bankovní účet výrobce na základě daňového dokladu – faktury.;

4.2. Společně s cenou je objednatel povinen zaplatit výrobci také náklady spojené s balením a dodáním výrobku ve výši uvedené při objednávání výrobku. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním výrobku. 

4.3. Nejedná-li se o platbu dle odst. 4.1.3. obchodních podmínek je objednatel povinen uhradit cenu výrobku předem, před zahájením jeho výroby a odeslání objednateli. 

4.4.V případě, že výrobce neprovede akceptaci objednávky ve smyslu odstavce 3.7 obchodních podmínek, ani výrobek nedodá ve lhůtě 90 dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem, je výrobce povinen případnou již uhrazenou cenu výrobku bezodkladně vrátit objednateli zpět. Výrobce již uhrazenou platbu převede bezodkladně zpět objednateli též v případě, že po obdržení objednávky objednatele tomuto sdělí, že objednávku neakceptuje.

4.5. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu výrobku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet výrobce. 

4.6. Nejedná-li se o platbu dle odst. 4.1.3. obchodních podmínek, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.7. Případné slevy z ceny výrobku poskytnuté výrobcem objednateli nelze vzájemně kombinovat, pokud není ze strany výrobce výslovně uvedeno jinak. Výrobce může objednateli poskytnout různé druhy a typy slev (věrnostní, objemové, za použití akčních kódů apod.). Objednatel je slevu oprávněn uplatnit pouze jednou, pokud není mezi výrobcem a objednatelem výslovně sjednáno jinak. V případě uplatnění slevy v rozporu s podmínkami poskytnutí dané slevy či těmito obchodními podmínkami má výrobce právo odmítnout takovou slevu objednateli poskytnout. V případě prodlení s úhradou ceny za výrobek ze strany podnikatele je výrobce oprávněn poskytnutí podnikatelem požadované či jiné slevy odmítnout a slevu podnikateli neposkytnout.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví výrobce ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Výrobce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví výrobce objednateli po uhrazení ceny výrobek a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. 

4.9. Pokud objednatel neuhradí neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazuje si výrobce právo odstoupit od smlouvy.

4.10. Objednatel uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

4.11. Při nedodržení doby splatnosti ceny výrobku ze strany podnikatele si výrobce a podnikatel sjednávají povinnost podnikatele uhradit výrobci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Nárok výrobce na náhradu škody, která mu prodlením podnikatele vznikla, tím není dotčen.

4.12. V případě prodlení podnikatele s úhradou ceny výrobku je výrobce rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky výrobků, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů podnikatele.

4.13. V případě, že na straně výrobce došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny výrobek na webové stránce nebo v průběhu uzavírání smlouvy, jedná se o zdánlivé právní jednání a výrobce nemá povinnost objednané výrobek objednateli dodat za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání, eventuálně pro omyl.

5 - Odstoupení smlouvy 

5.1. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že výrobek je vyroben podle jeho požadavků a podle jeho osobních potřeb (zakázková výroba) a nelze tedy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy na dodání výrobku ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

5.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s výrobcem vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud neobdrží objednaný výrobek déle než 90 dnů po dni sjednaném jako den dodání.

5.3. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny výrobce či na adresu elektronické pošty výrobce. 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. 

5.8. Je-li společně se výrobkem poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi výrobcem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se výrobkem výrobci vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Výrobce je oprávněn odstoupit od smlouvy vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud:

5.9.1. neobdrží od objednatele cenu ve lhůtě splatnosti,

5.9.2. objednatel výrobek bez vážného důvodu nepřevezme,

5.9.3. plnění ze strany výrobcem se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

6 - Přeprava a dodání výrobku 

6.1. Konkrétní způsob dodání výrobku objednatel určuje v objednávce. Dodáním výrobku se rozumí okamžik, kdy je výrobek doručeno objednateli. Náklady na dodání výrobku se liší podle zvoleného způsobu dodání výrobku a zvoleného typu úhrady ceny za výrobek. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Má-li výrobce objednateli v postavení spotřebitele věc odeslat, je objednateli odevzdána v okamžiku, kdy ji on nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce objednatel, aniž mu byl výrobcem nabídnut, je věc objednateli odevzdána v okamžiku, kdy ji výrobce předá tomuto dopravci; práva objednatele vůči dopravci tím nejsou dotčena. Je-li výrobce podle smlouvy povinen dodat výrobek na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít výrobek při dodání. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a uskladněním. Nepřevezme-li objednatel výrobek má výrobce právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

6.4. Při převzetí výrobku od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady výrobek a další práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě výrobek mohou upravit zvláštní dodací podmínky výrobce, jsou-li výrobcem vydány. 

6.6. Výrobce je oprávněn zahájit výrobu výrobku až po přijetí platby za objednaný výrobek, má-li být výrobek objednatelem zaplaceno předem.

6.7. Objednatel nabývá vlastnické právo převzetím věci, v případě bezhotovostní platby hrazené podnikatelem až po dodání výrobek pak až okamžikem úplného zaplacení ceny za výrobek. 

6.9. Doba dodání výrobku je závislá na výrobních kapacitách výrobce a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

7 - Práva podnikatele a spotřebitele z vadného plnění 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a je-li objednatel spotřebitelem, pak též v souladu s ustanoveními § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Práva podnikatele z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Je-li objednatelem spotřebitel, platí pro práva z vadného plnění též ustanovení odst. 7.3. – 7.16. obchodních podmínek, i je-li v těchto ustanoveních označen jen jako objednatel.

7.3. Výrobce odpovídá objednateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména výrobce odpovídá objednateli, že výrobek: 

7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem, 

7.3.2. je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, je-li potřeba. 

7.4. Výrobce odpovídá objednateli, že vedle ujednaných vlastností: 

7.4.1. je výrobek vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

7.4.2. výrobek množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná výrobcem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže výrobce prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, 

7.5. Ustanovení čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že výrobce objednatele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a objednatel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. 

7.6. Výrobce odpovídá objednateli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena výrobcem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena objednatelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl výrobce.  

7.7. Objednatel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. 

7.8. Má-li výrobek vadu, může objednatel požadovat její odstranění. Požadovat dodání nového výrobku bez vady může, je-li zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s dodáním nového výrobku nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro objednatele. Výrobce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. 

7.9. Výrobce odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím objednateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který objednatel výrobek koupil. K odstranění vady převezme výrobce výrobek na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, výrobce provede demontáž vadného výrobku a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. 

7.10. Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

7.10.1. výrobce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.9 obchodních podmínek, 

7.10.2. se vada projeví opakovaně, 

7.10.3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 

7.10.4. je z prohlášení výrobce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele. 

7.11. Je-li vada výrobku nevýznamná, objednatel nemůže odstoupit od smlouvy (ve smyslu čl. 7.10 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, výrobce vrátí objednateli cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží výrobek nebo co mu objednatel prokáže, že výrobek odeslal. 

7.12. Vadu lze vytknout u výrobce. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě výrobce nebo v místě pro objednatele bližším, objednatel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. 

7.13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je výrobce povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Výrobce je povinen objednateli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy objednatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a kontaktní údaje objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

7.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a objednatel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výrobce s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. 

7.15. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.14 obchodních podmínek může objednatel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.16. Výrobce je povinen vydat objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

7.17. Práva z odpovědnosti za vady výrobku může objednatel konkrétně uplatnit zejména osobně, na adrese, telefonicky na čísle či elektronickou poštou na adrese. 

7.18. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však objednatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud výrobce namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

7.19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností výrobce za vady může upravit reklamační řád výrobce.  

8 - Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Objednatel nabývá vlastnictví k výrobku jeho převzetím, nebo zaplacením celé ceny, podle toho, která událost nastane později. 

8.2. Výrobce není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. 

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje výrobce prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu výrobce. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle výrobce na elektronickou adresu objednatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou výrobcem stanovena. 

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi výrobcem a objednatelem ze smlouvy. 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

8.6. Objednatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Výrobce je oprávněn k prodeji výrobku na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9 - Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

9.1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení výrobcem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. 

9.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení objednatele plní výrobce prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10 - Doručování 

10.1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele info@pots.cz.

11 - Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

11.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována výrobcem v elektronické podobě a není přístupná. 

 

V Liberci dne 1.2.2024