Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti POTS s.r.o.

se sídlem Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, identifikační číslo: 05627788, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38637.

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek. Dále bychom Vás rádi chtěli informovat o Vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.

1. Zpracování osobních údajů

1.1. Osobní údaje zpracováváme v následujících případech souvisejících s návštěvou internetového obchodu na stránce www.POTS.cz („internetový obchod“) nebo s obchodní činností společnosti POTS s. r. o

1.1.1. registrovali jste se v internetovém obchodě jako stálý zákazník;

1.1.2. učinili jste v internetovém obchodě objednávku zboží;

1.1.3. přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;

1.1.4. jste podnikající fyzickou osobou nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelé nebo dodavatelé služeb nebo zboží;

1.1.5. jste zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání v naší společnosti.

2. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO. 

2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa. 

2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje. 

2.4. Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací. 

2.5. U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracováváme životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy. 

3. Soubory cookies

3.1. Správce užívá v internetovém obchodě soubory cookies. 

3.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které internetový obchod ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se do internetového obchodu vrátíte. 

3.3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. 

3.4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

3.5. Soubory cookies jsou v internetovém obchodě užívány za účelem:

3.5.1. umožnění základního fungování internetového obchodu; 

3.5.2. měření návštěvnosti internetového obchodu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků v internetovém obchodu.

4. Právní titul a účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

4.1. Dodání zboží a plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání 

4.1.1. Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných. 

4.2. Plnění zákonných povinností 

4.2.1. Mezi námi uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů. 

4.3. Oprávněný zájem 

4.3.1. Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu zpracováváme, neboť se jedná o náš oprávněný zájem. 

4.3.2. V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o náš oprávněný zájem. 

4.3.3. Na základě oprávněného zájmu vám můžeme zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s nákupem v internetovém obchodě. 

4.3.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu 

4.4.1. Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 

5. Zpracovatelé, příjemci a předávání osobních údajů

5.1. Pro efektivní fungování internetového obchodu a naší společnosti máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména: 

5.1.1. poskytovatelé poštovních a přepravních služeb; 

5.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb; 

5.1.3. poskytovatelé platebních služeb; 

5.1.4. poskytovatelé účetních služeb; 

5.1.5. poskytovatelé právních služeb. 

5.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti nebo právnímu zástupci společnosti. 

5.3. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností.

6. Doba uložení

6.1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů

6.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

6.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali.

6.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

7. Vaše práva

7.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

7.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.

7.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.

7.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

7.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.

7.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě.

7.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.

7.1.7. Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Licenční ujednání pro práci se staženými soubory

8.1. Stažením fotek nebo souborů z našeho webu souhlasíte s tím, že materiály použijete pro osobní účely nebo k účelům spojených s propagací naší společnosti. Výslovně se zavazujete k tomu, že materiály nebudou využity k plagiátorství nebo poškození značky POTS.